Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen 
1. In deze voorwaarden wordt www.Janetshop.nl aangeduid als Janetshop.
2. Op alle aanbiedingen van Janetshop zijn de navolgende levering- en betalingsvoorwaarden van toepassing. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op website van Janetshop (www.Janetshop.nl). 
3. Naast deze algemene voorwaarden kan Janetshop aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie c.q aard van de werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden.
4. De hierin vermelde voorwaarden prevaleren ten allen tijden boven die van de koper ongeacht of de voorwaarden van de koper in strijd 
zijn of afwijken van de voorwaarden van Janetshop. 

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst 
1. De koopovereenkomst komt tot stand door acceptatie van het aanbod van Janetshop op internet of anderszins. Acceptatie vindt plaats door ontvangst van uw bestelling via het bestelformulier op internet of betalingsbevestiging.
2. Janetshop heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren. 
3. Het minimum bestelbedrag is 5 euro.

Artikel 3: Aanbiedingen 
1. Alle op de website van Janetshop vermelde aanbiedingen gelden zolang deze op de site staan en de voorraad strekt.
2. Janetshop behoudt zich het recht voor prijswijzingen door te voeren in de aanbiedingen.

Artikel 4: Prijzen 
1. Alle prijzen van Janetshop zijn zoals vermeld. 
2. Voor de producten worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld in de prijslijsten van Janetshop onder voorbehoud van type- of drukfouten. Janetshop heeft het recht, voor levering de koper te informeren als dit het geval is. 
3. De producten van Janetshop worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van bestelling. De diensten van Janetshop worden verricht tegen de prijs die Janetshop na het verlenen van de diensten op de door haar gebruikelijke wijze calculeert.

 

Artikel 5: Afbeeldingen 
1. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen op de website, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of reden voor ontbinding zijn.

2. Op alle afbeeldingen en teksten geldt het copyright. Indien deze afbeeldingen niet van ons zelf zijn, hebben wij toestemming tot gebruik van deze afbeeldingen. Het is verboden onze afbeeldingen of die van onze leveranciers te gebruiken zonder schriftelijke toestemming. Het is verboden om zonder toestemming onze tekstinhoud te kopieren. Op overtredingen hiervan staat een dwangsom van 500 euro per overtreding.

Artikel 6: Betaling 
1. Hoofdregel is dat de levering plaatsvindt, nadat de betaling is ontvangen, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. Betaling kan plaatsvinden via Ideal, Paypal (eventueel met creditcard) en of via overboeking vooraf op onze rekening. 
2. In de behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

Artikel 7: Verzending 
1. De producten reizen voor risico van Janetshop. De koper draagt het risico van de producten van het ogenblik af waarop de producten aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden. 
2. De koper is gehouden bij aflevering de producten in ontvangst te nemen. Bij gebreken daarvan worden de producten door vervoerder opgeslagen. Is de verpakking beschadigd tekent u dan altijd met een voorbehoud. Laat u de vervoerder een opmerking plaatsen dat de verpakking beschadigd is. Stuurt u ons ten allen tijde duidelijke foto´s van de transportschade of fabricageschade.

Transportschade dient altijd binnen 3 dagen na ontvangst te zijn gemeld anders kan dit niet meer gereclameerd worden. Controleer dus altijd het produkt onmiddellijk na ontvangst!
3. Als de koper bij aflevering de producten weigert in ontvangst te nemen, worden ze terug gestuurd naar Janetshop. 
4. In geval de koper
 de producten geweigerd heeft of ze binnen 3 weken niet heeft afgehaald van de door de vervoerder op te geven opslagplaats, heeft Janetshop het recht u een factuur te sturen van de door Janetshop gemaakte kosten. Hieronder vallen onder andere de transportkosten, administratiekosten alsmede waardevermindering. Deze kosten bedragen 10% van de hoofdsom met een minimum van 20 euro

5. Verzendkosten verschillen per gewicht en artikel.

6. Verzendkosten gelden alleen voor Nederland en Belgie m.u.v. de waddeneilanden. Naar het buitenland en de waddeneilanden op aanvraag. 

7. Artikelen in de opruiming kunnen enkel worden gehaald tenzij anders vermeld.

Artikel 8: Levering 
1. Bij vooruitbetaling vindt levering plaats middels verzending van de goederen binnen veertien werkdagen na ontvangst van de betaling. Mocht de levertijd de veertien dagen overschrijden dan krijgt de koper hierover bericht met een opgave van de reden van vertraging. 
2. De opgegeven leveringstermijnen dienen te worden opgevat als een inspanningsverbintenis en worden geacht bij benadering te zijn opgegeven. 
3. Overschrijding van een leveringstermijn geeft de koper nimmer het recht op enigerlei schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens Janetshop. 

Artikel 9: Garantie 
1. Janetshop staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde producten, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld. 
2. Janetshop hanteert de door de producent/leverancier gehanteerde garantietermijn voor de geleverde producten. 
3. Op verbruiksproducten (accu etc.) geeft Janetshop geen garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd. 
4. De koper kan geen beroep doen op de garantiebepalingen: 
a. indien de koper de producten heeft verwaarloosd. 
b. indien de 
koper wijzigingen aan de producten heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens Janetshop zijn verricht. 
c. bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende onheilen. 
d. indien het gekochte niet op de gebruikelijke wijze dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden. 
e. indien het gekochte wordt gebruikt met ondeugdelijke of verkeerde accessoires. 
f. indien de koper de producten op andere wijze onachtzaam heeft behandeld. 

g. artikelen uit de opruiming (meestal showmodellen) vallen niet onder de garantie.

h. bij vuurkorven, paviljoens, waterornamenten en andere tuinartikelen van staal kan (vlieg)roest ontstaan doordat deze produkten vaak voorzien zijn van een dunne poedercoating of laklaag en bloot worden gesteld aan weersomstandigheden en vuur (vocht en hitte). Dit valt niet onder de garantie.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud 
1. De eigendom van geleverde producten door Janetshop wordt uitdrukkelijk voorbehouden totdat de volledige koopsom is voldaan. 

Artikel 11: Handelsmerk 
1. De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- of identificatienummers of tekens, die op de door Janetshopafgeleverde producten zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden. Tevens wijzen wij erop dat de handelsmerken eigendom zijn van de fabrikant en of de registerhouder.

Artikel 12: Aansprakelijkheidsbeperking 
1. Janetshop aanvaardt geen enkele verantwoording van schade aan andere apparatuur van koper of van derden welke veroorzaakt wordt door een defect aan een geleverd onderdeel, systeem of software. 
2. Janetshop is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan producten of personen die is ontstaan door verkeerde behandeling, ondeskundigheid, verkeerde montage, verkeerd gebruik of gebruik buiten de specificaties. 

Artikel 13: Overmacht 
1. Indien Janetshop door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens koper kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand. 
2. Indien de overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelik te ontbinden voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt. 
3. In geval van overmacht heeft koper geen recht op enige vergoeding. 
4. Janetshop zal de koper zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen. 

Artikel 14: Ontbinding 
1. Indien de koper zijn verplichtingen jegens Janetshop niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, ondercuratelestelling of indien hij op een andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, producten of een deel daarvan verliest, 
is koper van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die Janetshop te zijnen laste heeft of verkrijgt.
2 In gevallen onder 1 genoemd, heeft Janetshop het recht, zonder ingebrekestelling, haarzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 
3. Janetshop is ten allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de koper te vorderen alsmede de geleverde producten terug te nemen. 
4. In geval de koper de overeenkomst wenst te ontbinden (na de in artikel: 15 genoemde termijn), zal hij ten allen tijde dit eerst schriftelijk aan Janetshop dienen te melden en deze een redelijke
 termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen koper nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven. 
5. De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met nakoming van zijn verplichtingen. 
6. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de koper geen aanspraak maken op ongedaan maken van reeds door Janetshop verrichte prestaties en heeft Janetshop onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties. 

Artikel 15: Bedenktijd en opzegtermijn 
Bij elke overeenkomst op afstand (bijvoorbeeld via Internet of telefoon) heeft de consument een opzegtermijn van zeven dagen waarbinnen hij de overeenkomst kan herroepen zonder opgaaf van redenen. Janetshop mag hiervoor geen boete in rekening brengen. Als de consument binnen de zeven dagen al betaald heeft, en binnen deze 7 dagen, alsnog de overeenkomst herroept, is Janetshop verplicht om binnen dertig dagen de betaling terug te storten. 
Uiteraard is de overeenkomst alleen te herroepen als de goederen onaangeroerd in originele verpakking kunnen worden terug genomen. Bij een ontstane waardevermindering van het product kan hiervoor schadevergoeding gevraagd worden. Dit geldt niet 
als de waardevermindering een gevolg is van het testen van de aankoop zoals het in een winkel mogelijk is. Anderzijds kan u de schadevergoeding vermijden als u de aankoop niet in gebruik neemt en alle voorzorgen neemt om de aankoop in de oorspronkelijke staat terug te bezorgen. De verzendkosten voor het terugsturen zijn voor uw rekening.Artikelen in de opruiming, cq showmodellen kunnen in de regel enkel worden gehaald bij één van onze depots en kunnen niet worden geruild.Vaak ontbreekt dan ook de originele verpakking.Op deze artikelen kunnen soms gebruikerssporen zitten. Voor het terugsturen van een artikel dient altijd eerst contact te worden opgenomen met Janetshop. U krijgt een retournummer toegewezen. Zonder dit nummer kunnen geen artikelen worden teruggenomen.

 

Artikel 16: Arbitrage 
1. Voor rechtszaken is het duitse recht van toepassing. Bij onoplosbare geschillen tussen koper en Janetshop zal de uitspraak van de duitse rechter bindend zijn. Als plaats van handeling voor klachten en als bevoegde rechtbank is uitdrukkelijk Oldenburg overeengekomen.

2. Vanaf 2016 stelt de Europese Commissie een platform voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting ter beschikking. Daarmee krijgen klanten de mogelijkheid geschillen met betrekking tot hun online bestelling in eerste instantie zonder tussenkomst van de rechtbank te beslechten. Het platform voor geschillenbeslechting is te bereiken via de externe link http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Winkelmandje

 x 
Winkelwagen is leeg

Betaalmogelijkheden

betaal

Altijd gratis verzending!

twitter-icon    facebook-icon 1